نرم‌افزار استناددهی

فراداده موضوعی  پژوهیار

مجموعه ای از اطلاعات کتابشناختی استاندارد و قابل درون برد به نرم‌افزار پژوهیار است.این مجموعه‌ها
با نظارت و بررسی از میان  پایگاه‌های فارسی انتخاب شده اند. برای دسترسی مناسب طبقه بندی شده اند.

از این رو برای کارهای پژوهش یک گام از کارهای زمان بر و دشوار را برای شما راحت تر کرده است.

 

چگونگی استفاده از فراداده موضوعی

کاربران به راحتی می تواندد کل یا دسته یا یکی از دسته‌های فرعی‌تر را در دسته موضوعی دانلود با علامت کنند. پس از دانلود، فراداده مستقیما
با کلیک بر روی فایل درنرم‌افزار پژوهیار ذخیره خواهد شد. همچنین کاربران می‌توانند فایل دانلود شده را از طریق گزینه درون‌برد به کتابخانه پژوهیار وارد کنند.