نرم افزار استناددهی

شیوه نامۀ استنادی در پژوهیار

امکانی را فراهم میکند که شیوه‌نامه‌های مصوب نشریه‌ها و دانشگاه‌ها به صورت آسان و سریع از طریق پژوهیار
در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
در صورتی که شیوه نامه شما به یکی از شیوه نامه های اصلی شباهت دارد ، لطفا آن را انتخاب کنید.
4 شیوه‌نامه یافت شد